خدمات مرکز

        

- شناسایی بیماران آلرژیک

- ارائه خدمات آزمایشگاهی به بیماران آلرژیک

- انجام آزمایش های تشخیصی جهش های ژنتیکی جهت بیماران سیستیک فیبروزیس

- ارائه مشاوره به دانشجویان و محققان در زمینه انجام پایان نامه و طرح های تحقیقاتی مربوط به آسم و آلرژی

- همکاری با تیم پیوند جهت معرفی بیماران نقص ایمنی برای انجام عمل پیوند در موارد ضروری

- انجام تست های تخصصی

- انجام درمان های اختصاصی

 

مرکز تحقیقات آلرژی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، روبروی دبیرستان معارف، درب ورودی استخر نمازی، برج پژوهشی محمد رسول اله (ص)، طبقه ششم، مرکز تحقیقات آلرژی 
پست الکترونیک:  arc@sums.ac.ir