خدمات مرکز

        

- شناسایی بیماران آلرژیک

- ارائه خدمات آزمایشگاهی به بیماران آلرژیک

- انجام آزمایش های تشخیصی جهش های ژنتیکی جهت بیماران سیستیک فیبروزیس

- ارائه مشاوره به دانشجویان و محققان در زمینه انجام پایان نامه و طرح های تحقیقاتی مربوط به آسم و آلرژی

- همکاری با تیم پیوند جهت معرفی بیماران نقص ایمنی برای انجام عمل پیوند در موارد ضروری

 - انجام تست های تخصصی:- پاچ تست
                                          - تست حساسیت
                                          - سنجش NO2بازدمی
                                          - تست آلرژی به آسپرین
                                          - تست آلرژی دارویی


- انجام درمان های اختصاصی: - مرکز تحقیقات آلرژی اولین مرکز درایران می باشد که روش اتولوگوس سرم تراپی را برای بیماران کهیر مزمن راه اندازی نمود و این روش درحال حاضر برای این بیماران قابل انجام است. 
                                            - ایمونوتراپی آلرژن ها
                                            - حساسیت زدایی به شیر گاو

 

مرکز تحقیقات آلرژی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، روبروی دبیرستان معارف، درب ورودی استخر نمازی، برج پژوهشی محمد رسول اله (ص)، طبقه ششم، مرکز تحقیقات آلرژی 
پست الکترونیک:  arc@sums.ac.ir