اطلاعات تماس

مرکز تحقیقات آلرژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شیراز، خیابان خلیلی، روبروی دبیرستان معارف، درب ورودی استخر نمازی، ساختمان برج پژوهشی محمد رسول ا... (ص)، طبقه ششم، مرکز تحقیقات آلرژی
کدپستی:          719335899  
پست الکترونیک: 
arc@sums.ac.ir 
تلفن:                36122268- 071
نمابر:                36281563 - 071
 
Healthmap.sums.ac.ir
 

مرکز تحقیقات آلرژی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، روبروی دبیرستان معارف، درب ورودی استخر نمازی، برج پژوهشی محمد رسول اله (ص)، طبقه ششم، مرکز تحقیقات آلرژی 
پست الکترونیک:  arc@sums.ac.ir