مرکز تحقیقات آلرژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در 15 مرداد 1386 با همکاری 5 تن از اعضای هیئت علمی گروه ­های آسم و آلرژی کودکان، ایمنی شناسی، پوست، داخلی، گوش و حلق و بینی شروع به کار نمود و در آذرماه سال  1390موافقت قطعی جهت ادامه فعالیت از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را اخذ کرد.
 
 

Feature Slides

تازه ها: 

Affiliation:

مرکز تحقیقات آلرژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

Allergy Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
 
پر استنادترین مقالات مرکز:
 
1. Long-term follow-up of ninety eight Iranian patients with primary immune deficiency in a single tertiary centre. Nabavi M, Arshi S, Bemanian MH, Aghamohammadi A, Mansouri D, Hedayat M, et al. Allergologia et immunopathologia. 2016;44(4):322-30.

2. The phylogenetic and geographic structure of Y-chromosome haplogroup R1a. Underhill PA, Poznik GD, Rootsi S, Jarve M, Lin AA, Wang J, et al. European journal of human genetics : EJHG. 2015;23(1):124-31.