اعضای هیئت علمی


دکتر سهیلا آل یس (عضو هیئت مؤسس )
 
رئیس مرکز
دانشیار بخش کودکان – فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی کودکان
پست الکترونیک:  Alyasins@sums.ac.ir

CV
 

 
 

دکتر رضا امین (عضو هیئت علمی)
استاد بخش کودکان – فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی کودکان
پست الکترونیک:
Aminr@sums.ac.ir 

CV

  

دکتر سارا کاشف (عضو هیئت مؤسس)
استاد بخش کودکان – فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی کودکان
پست الکترونیک: Kashefs@sums.ac.ir

CV

 دکتر فردین اقتداری(عضو هیئت مؤسس)

دانشیار بخش گوش و حلق و بینی – متخصصگوش و حلق و بینی 
پست الکترونیک:

CV


دکتر شیرین فرجادیان (عضو هیئت مؤسس)
استاد بخش ایمنی شناسی
پست الکترونیک: Farjadsh@sums.ac.ir

CV

 دکتر مژگان مقتدری (عضو هیئت علمی مرکز)

فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی کودکان
پست الکترونیک: Moghtadery@sums.ac.ir

CV

 

 


دکتر فرهاد هنجنی (عضو هیئت مؤسس)

دانشیار بخش پوست
پست الکترونیک: Hanjanif@sums.ac.ir

CV

 
 5.jpg

دکتر سید حسام الدین نبوی زاده (عضو هیئت علمی)
استاد بخش کودکان – فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی کودکان
پست الکترونیک: drhesamnabavi@yahoo.com

CV

  
 

دکتر اسما ارجاعی (عضو هیئت علمی)
استادیار بخش کودکان – متخصص کودکان
پست الکترونیک: Serjaee@gmail.com

CV

 

دکتر حسین اسماعیل زاده(عضو هیئت علمی)

معاون پژوهشی مرکز
استادیار بخش کودکان - فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی کودکان

پست الکترونیک: Esmailzadeh_ho@sums.ac.ir

CV

 

دکتر نرجس ابراهیمی
(عضو هیئت علمی)
دکترای تخصصی بیوتکنولوژی دارویی
پست الکترونیک: nebrahimi@sums.ac.ir

CV
 

مرکز تحقیقات آلرژی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، روبروی دبیرستان معارف، درب ورودی استخر نمازی، برج پژوهشی محمد رسول اله (ص)، طبقه ششم، مرکز تحقیقات آلرژی 
پست الکترونیک:  arc@sums.ac.ir