کارشناسان

نام و نام خانوادگی:

 

مریم بابائی                                             

 
سمت:

کارشناس آزمایشگاه، مسئول امور پژوهشی مرکز و
کارشناس مسئول ارزشیابی مرکز

 
مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

 

پست الکترونیک:

immunolab@sums.ac.ir

 
 

نام و نام خانوادگی:

فرزانه محمد علی زاده شیرازی

 alizadeh photo
سمت:

کارشناس آزمایشگاه، کارشناس پژوهشی
و رابط وب سایت مرکز

 
مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

 

پست الکترونیک:

arc@sums.ac.ir

alizadef@gmail.com

 

 

 

نام و نام خانوادگی:

نجمه سپاهی

 photo.jpg
سمت:

کارشناس آزمایشگاه،کارشناس پژوهشی مرکز
و رابط کنترل عفونت مرکز

 
مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

 

پست الکترونیک:

n_sepahi@yahoo.com

 


                                      

 

مرکز تحقیقات آلرژی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، روبروی دبیرستان معارف، درب ورودی استخر نمازی، برج پژوهشی محمد رسول اله (ص)، طبقه ششم، مرکز تحقیقات آلرژی 
پست الکترونیک:  arc@sums.ac.ir