طرح های پژوهشی خاتمه یافته ی مرکز

1- حساسیت یه آلرژن های شایع در بیمارانی با آلرژی در شهرهای مختلف ایران: مطالعه متاآنالیز و مروری
2- اتوپی و واکنش حساسیتی به غذاهای حاوی سالسیلات در بیماران با پولیپ بینی
3- بررسی HLA A-B در بیماران بستری شده به علت واکنش شدید افزایش حساسیتی دارویی در بیمارستان نمازی طی سالهای4- 1393
4- بررسی شیوع حساسیت به اسپیرین و عوامل مرتبط با ان در بیماران رینوسینوزیت مزمن همراه با پولیپ بینی در کلینیک الرژی درمانگاه امام رضا (ع) در سال 1394
5- بررسی اتوپی در کشاورزان با استفاده از ارزیابی علائم کلینیکی بر اساس پرسش نامه، حساسیت به ائروآلرژنهای گیاهی، قارچ ها و حیوانات با تست خراش پوستی و تعیین   حجم های ریوی بااسپیرومتری در استان فارس
6- بررسی آلرژی به آلرژنهای حیوانی (موش، موش صحرایی، خوکچه هندی، خرگوش، گربه، سگ، گوسفند، بز، اسب، پرندگان ومایتها) با استفاده ازتست خراش پوستی در بیماران مبتلا به آسم درمقایسه با گروه کنترل
7- بررسی میزان آلرژی به آلرژنهای حیوانی (موش، موش صحرایی، خوکچه هندی، خرگوش، گربه، سگ، گوسفند، بز، اسب، پرندگان ومایتها) با استفاده ازتست خراش پوستی و ارزیابی عملکرد ریه ها با اسپیرومتری در سوار کاران
8- بررسی علائم کلینیکی، آزمایشگاهی و رادیولوژی برونکوپولموناری آسپرژیلوسیس در بیماران مبتلا به آسم شدید
9-بررسی علائم کلینیکی، آزمایشگاهی و رادیولوژی برونکوپولموناری آسپرژیلوسیس در بیماران مبتلا به  سیستیک فیبروسیس و برونکتازیس
10- ارزیا بی بیماری سیلیاک دربیماران مبتلا به آرتریت ایدیوپاتیک کودکان
11- بررسی میزان آلرژی به آلرژنهای حیوانی (موش، موش صحرایی، خوکچه هندی، خرگوش، گربه، سگ، گوسفند، بز، اسب، پرندگان ومایتها) با استفاده ازتست خراش پوستی و ارزیابی عملکرد ریه ها با اسپیرومتری در دامپزشکان و مراقبین حیوانات
12- بررسی اثرات آلودگی هوا برموارد بستری بیماران کمتر از 18 سال مبتلا به آسم درشیراز بین سال های 1385تا 1390
13- اندازه گیری سطح آلرژن های خانگی (آلرژنهای سوسک ، سگ، گربه ، موش، مایتها و کپکها) درمنازل کودکان مبتلا به آسم و ارزیابی حساسیت افراد ساکن منازل نسبت به آلرژن های مربوطه در شهرشیراز
14- بررسی اثرات ضد التها ب امگا-3 در کودکان مبتلا به آسم با ارزیابی سطوح خونی سیتوکینهای IL-17 و IL-21
15- بررسی اثرات ضد التهاب امگا-3 در کودکان مبتلا به آسم با ارزیابی سطوح خونی سیتوکینهای IL-1, IL-6, TNFα و IL-18
16- بررسی اثرات ضد التها ب امگا-3 با ارزیابی سطوح خونی سیتوکینهای IL-4, IL-10 و TGF-β در کودکان مبتلا به آسم
17- بررسی توزیع هاپلوتایپی و همراهی با چهار نشانگر پلی مورفیک در داخل ژن CFTR در بیماران مبتلا به سیستیک فیبروسیس .
19- بررسی علائم کلینیکی و موتاسیون ژنتیکی در بیماران مبتلا به تب فامیلی مدیترانه ای در جنوب ایران.
20- بررسی تنوع ژنتیکی سروتونین ترانسپورتر در کودکان مبتلا به آسم در مقایسه با افراد بدون سابقه آسم، آلرژی یا اتوپ.
21- ارزیابی سیستم تنفسی و آلرژی به لاتکس با استفاده از اسپیرومتری و تست خراش پوستی در کارگران شاغل در کارخانجات ساخت دستکش در شیراز.
22- تعیین آلرژی غذایی در کودکان مبتلا به آسم با استفاده از تست های خراش پوستی و IgE اختصاصی در سرم.
23- ارائه نتایج اسپیرومتری و تست خراش پوستی در کارگران کارخانجات گندم در شیراز.
24- تعیین آلرژی غذایی در کودکان مبتلا به اتوپیک درماتیت با استفاده از تست های خراش پوستی و IgE اختصاصی در سرم.
 
 
 
 

 


 
 

مرکز تحقیقات آلرژی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، روبروی دبیرستان معارف، درب ورودی استخر نمازی، برج پژوهشی محمد رسول اله (ص)، طبقه ششم، مرکز تحقیقات آلرژی 
پست الکترونیک:  arc@sums.ac.ir